DOŁĄCZ DO NAS

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych (SGS). Oświadczam, że znam statut Stowarzyszenia i zobowiązuję się go przestrzegać oraz opłacać składki członkowskie w wysokości 50 zł rocznie płatne w terminie do 31.06. za dany rok na konto:

Tu numer konta

  1. Imię i nazwisko
  2. Data i miejsce urodzenia
  3. Wykształcenie – stopień naukowy
  4. Zawód, stanowisko i adres miejsca pracy

5. Adres zamieszkania

nr telefonu                        e-mail

 6. Adres do korespondencji

7. Przebieg pracy naukowej, zawodowej oraz najważniejsze publikacje

8. Inne …………………………………………………………………………………………………………………..

10. Członkowie wprowadzający

Imię i nazwisko 1. członka wprowadzającego 
Podpis 1. członka wprowadzającego 
Imię i nazwisko 2. członka wprowadzającego—————————
Podpis 2. członka wprowadzającego 

Miejscowość i data                                                                           Podpis

Katowicedn. 11 III 2016                                                               ………………………………………

11. Decyzja  Zarządu SGS

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data                                                                           Podpis

…………………………….                                                            ………………………………………

Uprzejmie prosimy o wpłacanie rocznych składek członkowskich (50 zł) oraz ewentualnych darowizn na rzecz naszego Stowarzyszenia na konto:
Bank Ochrony Środowiska S.A.
56 1540 1128 2112 7005 2718 0001

Siedziba Stowarzyszenia
43-126, Katowice
ul. Grażyńskiego 53 pok. 241