STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GERONTOLOGÓW SPOŁECZNYCH, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „SGS”.

3. Stowarzyszenie będzie używało logo zamieszczone w załączniku niniejszego statutu.

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

Towarzystwo może powoływać oddziały, podlegające legalizacji przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków; do prowadzenia działalności Zarząd Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów us­talonych przez Zarząd Stowarzyszenia z uwzględnieniem przepisów obo­wiązujących w tym zakresie.

Rozdział II

Cele i środki działania

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie rozwoju badań z zakresu gerontologii społecznej i oświatowej, w szczególności  poprzez:

 1. inicjowanie badań ogólnopolskich i międzynarodowych,
 2. zdobywanie funduszy dla realizacji  projektów badawczych,
 3. wspieranie badań lokalnych, 
 4. wspieranie badań do prac awansowych.

 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej procesów starzenia się i starości poprzez:

 1. działalność wydawniczą, naukową i popularno-naukową,
 2. tłumaczenie dzieł zagranicznych,
 3. organizowanie odczytów, wykładów, szkoleń,
 4. tworzenie, patronowanie i wspieranie instytucji działających na rzecz osób starszych,
 5. promowanie kształcenia gerontologicznego.

3. Profesjonalizacja pracy z osobami starszymi poprzez opracowanie i wdrożenie standardów kształcenia profesjonalistów w zakresu pracy opiekuńczej, edukacyjnej i animacyjnej z osobami starszymi (geragogów).

4. Podnoszenie kwalifikacji, koordynacja działań i integracja interdyscyplinarnego środowiska gerontologów edukacyjnych (geragogów) poprzez:

 1. organizację konferencji, sympozjów, zjazdów, warsztatów,
 2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu,
 3. stworzenie platformy internetowej i baz danych dla środowiska gerontologów społecznych.

5. Tworzenie warunków do rozwoju subdyscypliny – geragogiki oraz praktyki geragogicznej poprzez inne działania.

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych
 3. wspierających

§9

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, w szczególności andragodzy, ale i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych oraz praktycy zajmujących się procesami starzenia się.

2.   Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

 • Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
  • Honorowi członkowie Stowarzyszenia powoływani są przez Walne Zebranie na wniosek  uwzględniający szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, złożony przez członków Stowarzyszenia za zgodą Zarządu.

§10

1.   Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto zawierającą dane podpisane przez dwóch członków wprowadzających:

a)   osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b)   osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.   O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru władz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
 2. udziału w pracach organizacyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia według zasad ustalonych przez Zarząd.

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich według zasad ustalonych przez walne zebranie członków Stowarzyszenia.

§12

1. Członkostwo ustaje na skutek:

 1. jednostronnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)   likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)   wykluczenia.

2.   Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)   nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres 3 lat,

b)   postępowania niezgodnego z niniejszym Statutem,

c)   postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d)   działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.   Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały.

5.   Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie jednego miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§13

1. Członkostwo honorowe nadaje obywatelom polskim i obcym, szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub na rzecz celów przezeń realizowanych, Zarząd na podstawie uchwały podjętej bezwzględna większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu

2. Członkowie  honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich,

3. Inne  prawa  i  obowiązki  członków honorowych i wspierających określa Walne Zebranie.

4. Członkowie  honorowi  mogą utworzyć Komitet Honorowy – ciało o charakterze  konsultacyjnym wobec Zarządu i członków Stowarzyszenia.

§14

1 Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, w tym także członkowie honorowi, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, finansowym jej wspieraniem i propagowaniem jego celów.

2. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu,

3. Forma i wysokość świadczeń na rzecz Stowarzyszenia jest uzgadniana między członkiem wspierającym a Zarządem.

 • Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 12

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§15

l. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§16

1. Uchwały władz, za wyjątkiem przypadków określonych w Statucie, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych w trybie tajnym. Obrady Walnego Zebrania zwołane w drugim terminie są prawomocne bez względy na liczbę obecnych.

2.   Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie.

§17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz osoby zaproszone z głosem doradczym.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
 3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
 4. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie innych regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,

4. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na 4 lata.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek 1/3 aktualnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane do 5 tygodni od otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały.

6. O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz proponowanym porządku obrad zawiadamia Zarząd drogą mailową lub pocztą tradycyjną oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej SGS co najmniej na miesiąc przed terminem jego rozpoczęcia za wyj. §16 p. 3.

§18

 1. Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia działającą między kolejnymi Walnymi Zebraniami i odpowiedzialną przed nimi.
 2. Zarząd składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Ponadto w skład Zarządu Głównego wchodzą przewodniczący Zarządów Oddziałów terenowych, jeśli takie Oddziały zostaną powołane.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 2. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 3. realizacja celów Stowarzyszenia,
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 5. ustalanie planów działalności Stowarzyszenia, jego budżetu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 6. zwoływanie Walnych Zebrań,
 7. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 8. wybór ze swego składu 1 prezesa, 2 wiceprezesów i skarbnika,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 10. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 11. zawieranie umów na prace zlecone podmiotom zewnętrznym.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są co najmniej 2 razy do roku.

 • Praca Zarządu jest organizowana przez prezesa, wiceprezesów według ogólnych wytycznych Walnych Zebrań

6. Przewodniczącym Zebrania Zarządu jest jego Prezes.

7. W razie równości głosów rozstrzyga głos Zebrania Zarządu.

§19

1.   Komisja Rewizyjna składa się z  trzech członków.

2.   Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie – co najmniej raz w roku – całokształtu merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,
 2. kontrola opłacania składek członkowskich i udzielanej pomocy finansowej,
 3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
 5.  W razie równości głosów rozstrzyga głos Prowadzącego posiedzenie Komisji Rewizyjnej –Przewodniczącego, lub wyznaczonej przez niego osoby.

5. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa,
 2. nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DZ.U. Nr 26, poz. 306, z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535)

7. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 6 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 6 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo    uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

10. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swój skład, przyjmując w miejsce członków ustępujących – nowych członków, w liczbie nie większej niż 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru. Uchwała Zarządu /Komisji Rewizyjnej w tym przedmiocie podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

§20

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
 3. wydanie opinii dotyczących wykluczenia członka Stowarzyszenia na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do Sądu Koleżeńskiego,
 4. wydawanie opinii dotyczących konfliktów między członkami Stowarzyszenia, na pisemny wniosek jednego lub więcej członków Stowarzyszenia złożony do Sądu Koleżeńskiego.

3. Opinie Sądu Koleżeńskiego mają charakter doradczy

Rozdział V

Oddziały terenowe

§ 21

 1. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu w miejscowości, w której bezpośrednio lub  bliskim sąsiedztwie zamieszkuje lub pracuje co najmniej 8 członków.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

§ 22

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału
 2. Zarząd Oddziału
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na cztery lata.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
 4. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 25

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem decydującym udział biorą wszyscy członkowie, a z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 26

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej miesiąc  przed zwołaniem zebrania.

§ 27

Zarząd Oddziału składa się z 5 osób, spośród których wybiera przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
 2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
 4. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej,
 5. organizowanie seminariów i kursów o charakterze naukowym oraz inicjowanie i organizowanie prac badawczych.

§ 29

 1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami nie rzadziej jednak niż raz na rok.

§30

Szczegółowe zasady działania Zarządu Oddziału określa regulamin Zarządu Oddziału.

§ 31

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i członka.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzania przynajmniej raz w kadencji kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 4. Szczegółowe zasady działania Zarządu Oddziału określa uchwalony przez Zarząd regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 33

1.   Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.   Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a)   składek członkowskich,

b)   dotacji,

c)   środków otrzymanych od sponsorów,

d)   darowizn,

e)   zapisów i spadków,

f)   dochodów z własnej działalności,

g)   dochodów z majątku.

3.   Składki członkowskie powinny być wpłacane w pierwszym kwartale bieżącego roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.   Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6.   Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a)   nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b)   nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c)   zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d)   wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e)   rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f)   przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 34

1.   Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a)   członków Stowarzyszenia i jego organów,

b)   pracowników Stowarzyszenia,

c)   małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d)   osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.   Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3.   Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4.   Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 35

1. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.  

2. Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 36

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes lub skarbnik.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§37

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 17 nie stosuje się.

 § 38

1.   Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 17 nie stosuje się.

2.   Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3.   Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz wskazanej instytucji pożytku publicznego.