Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych

AKTUALNOŚCI

NASZA MISJA

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

EXLIBRIS BGS

ZARZĄD

KONTAKT

White Marble Texture Background

Aktualności

I Zjazd Gerontologów Społecznych

Uczenie się w starości


Uniwersytet Trzeciego Wieku

DOŚWIADCZENIA – REFLEKSJE – WIZJE

Ustroń, 18-19 maja 2023


Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w organizowanym po raz pierwszy w Polsce I Zjeździe Gerontologów Społecznych, który odbędzie się w dniach 18-19 maja 2023 r. Inspiracją do podjęcia decyzji o zorganizowaniu Zjazdu jest przypadająca na 2023 rok 50. rocznica powstania niezwykłej instytucji - uniwersytetu trzeciego wieku. Chcielibyśmy uczcić to historyczne wydarzenie, które wywarło znaczący wpływ na rozwój instytucjonalnych form edukacji osób starszych w Polsce, w Europie i na świecie. Wychodzimy z inicjatywą zorganizowania ogólnopolskiego przedsięwzięcia naukowego z udziałem zagranicznych gości – badaczy

i praktyków specjalizujących się w wielowymiarowo ujmowanej edukacji osób starszych. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej wymianie doświadczeń w zakresie rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i metodycznych, a także pogłębionej refleksji naukowej wokół współczesnych procesów uczenia się w starości, do starości i przez starość.White Marble Texture Background

Ranga pierwszego Zjazdu Gerontologów Społecznych wyraża się w partnerstwie akademickim zainicjowanym i zawiązanym przez Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, w skład którego wchodzą, Uniwersytet Łódzki, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Potencjał naukowy i praktyczny partnerstwa traktujemy jako gwarancję merytorycznej debaty zarówno w płaszczyźnie badawczo-analitycznej, jak i poznawczej, przybliżającej współczesne realia funkcjonowania i rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce

i za granicą. Pozwoli to na konfrontowanie oczekiwań edukacyjnych uczących się seniorów

z geragogicznymi koncepcjami i modelami badawczymi oraz realnymi możliwościami

ich implementowania w praktyce organizacyjnej poszczególnych uniwersytetów.


Liczymy na aktywny udział naszych gości z kraju i zagranicy – zarówno badaczy specjalizujących się

w tak nakreślonej problematyce geragogicznej, jak i praktyków reprezentujących uniwersytety trzeciego wieku. Wymiar komparatystyczny debaty z pewnością przyczyni się do pogłębionej, wieloaspektowej refleksji naukowej nad edukacją osób starszych oraz wzbogaci praktykę organizowania w wielu krajach uniwersytetów trzeciego wieku.


White Marble Texture Background

Proponowane obszary debaty naukowej i wymiany doświadczeń:


  • Rozwój idei i praktyki uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce i za granicą

Od pierwszych projektów edukacji osób starszych w Tuluzie do…?


  • Instytucjonalne aspekty uczenia się osób starszych

Jakie są potrzeby, możliwości i ograniczenia organizacyjne w zarządzaniu UTW?


  • Liderzy uniwersytetu trzeciego wieku

Kto na przestrzeni lat predestynuje do statusu lidera uniwersytetu trzeciego wieku?

Jakie cele edukacyjno-organizacyjne stawiają sobie współcześni liderzy UTW?


  • Dobre praktyki i oryginalne rozwiązania w pracy edukacyjnej w UTW

Jakie rozwiązania edukacyjne wypracowano w uniwersytetach trzeciego wieku i na czym polega ich różnorodność oraz innowacyjność?


  • Człowiek starzejący się i stary w roli uczącego się

Jakie są potrzeby edukacyjne współczesnego seniora uczącego się w starości, do starości i przez starość?


  • Polityka państwa wobec wyzwań edukacyjnych seniorów

Jakie są realia i perspektywy polityka senioralnej z uwzględnieniem komponentu edukacyjnego?


  • Prakseologia i aksjologia przekazu pokoleniowego - źródła, stymulatory, deficyty

Jakie są cele i możliwości rozwoju polityki senioralnej?


Nasza misja

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie rozwoju badań z zakresu gerontologii społecznej i oświatowej, w szczególności poprzez: inicjowanie badań ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywanie funduszy dla realizacji projektów badawczych, wspieranie badań lokalnych, wspieranie badań do prac awansowych.

2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej procesów starzenia się i starości poprzez: działalność wydawniczą, naukową i popularno-naukową, tłumaczenie dzieł zagranicznych, organizowanie odczytów, wykładów, szkoleń, tworzenie, patronowanie i wspieranie instytucji działających na rzecz osób starszych, promowanie kształcenia gerontologicznego.

3. Profesjonalizacja pracy z osobami starszymi poprzez opracowanie i wdrożenie standardów kształcenia profesjonalistów w zakresu pracy opiekuńczej, edukacyjnej i animacyjnej z osobami starszymi (geragogów).


4. Podnoszenie kwalifikacji, koordynacja działań

i integracja interdyscyplinarnego środowiska gerontologów edukacyjnych (geragogów) poprzez: organizację konferencji, sympozjów, zjazdów, warsztatów, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu, stworzenie platformy internetowej i baz danych dla środowiska gerontologów społecznych.

5. Tworzenie warunków do rozwoju subdyscypliny – geragogiki oraz praktyki geragogicznej poprzez inne działania.STATUT SGS

autor Krzysztof Ledwoń

Dołącz do nas!

Deklaracja członkowska SGS

Składka członkowska

Uprzejmie prosimy o wpłacanie rocznych składek członkowskich (składka wynosi 50 zł)

oraz ewentualnych darowizn na rzecz naszego Stowarzyszenia.


Nr konta:

56 1540 1128 2112 7005 2718 0001

Bank Ochrony Środowiska S.A.


Exlibris

Biblioteka Gerontologii Społecznej

EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej stanowi forum wymiany myśli szerokiego grona polskich i zagranicznych badaczy. Periodyk kierujemy do naukowców, praktyków, studentów a także do osób zainteresowanych poszerzaniem swej wiedzy w obszarze gerontologii społecznej, edukacyjnej

i opiekuńczej. Z czasopismem współpracuje grono wybitnych uczonych, pełniąc rolę członków rady naukowej oraz recenzentów. Pozyskanie do współpracy tych osobistości jest dla nas wyróżnieniem i zaszczytem.

Naszym pragnieniem jest, by półrocznik – poprzez format cyfrowy – służył otwartej nauce. Zapraszamy do nadsyłania tekstów dokumentujących prace badawcze oraz analizy teoretyczne. Poszerzamy zawartość czasopisma o dział kronikarski, opisujący ważne wydarzenia polskiej gerontologii społecznej, dział recenzencki i sprawozdawczy. Chcemy,

by wszelkie inicjatywy podejmowane w środowisku były trwale zaznaczone.Każdego roku wydawane są dwa numery czasopisma – jeden polskojęzyczny i jeden anglojęzyczny, każdy numer koncentruje się na wybranej przez redaktora tematycznego problematyce.

Informujemy, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Czasopismo jest dostępne

na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego

w Krakowie.

Nasze młode (2015) czasopismo jest indeksowane

w bazach: Index Copernicus, CEJSH. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej. Każdy artykuł ma nadany unikatowy numer DOI. Dokładamy wszelkich starań, by Exlibris.BGS znalazł się w wielu bazach czasopism punktowanych.

Nr 2/2021 jest ostatnim numerem wydanym przez Uniwersytet Pedagogiczny.


Redaktor Naczelny (-) Artur Fabiś

Redaktor Naczelna (-) Zofia Szarota (w latach 2014-219)


Archiwum Exlibris BGS

Zarząd

Prezes

dr hab. Arkadiusz WĄSIŃSKI, prof. UŁ

Wiceprezesi

prof. Elżbieta DUBAS

dr hab. Artur FABIŚ, prof. AWSB


Sekretarz

dr hab. Zofia SZAROTA, prof. AWSB


Skarbnik

dr Joanna WNĘK-GOZDEK


autor Krzysztof Ledwoń

Kontakt

Email:

arkadiusz.wasinski@gmail.com


arturfabis@wp.pl


Facebook Old

Współpracujemy:

Centrum Ventus Rosa